November 2015

 1. Michael T. Deans
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  339
 2. Hindumathi, M., Karthiki, J., Ramamani and Sivajyothi
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  458
 3. zzat Ali Ahmed, Ayman Mohamed Shamseya, Hebatallah Hassan Mamdouh and Ahmed Yehya Hamza ElSakka
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  448
 4. Dr. Luxita Sharma, Dr. Bhavana Adhikari and Dr.Mahavir Singh
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  442
 5. Dr. Md Mokarram Ali, Dr. Neelima Arora, Dr. Dinesh Sodhi and Dr. Krishnaveer Singh
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  439
 6. Pranaba Nanda Das and Dr.Bandana Nayak
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  438
 7. Dr. Omer Mohamed Shoaib and Ihab Hamed Nourein
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  433
 8. Juginu, M.S., Binu Kumari, S. and Mohan kumar, M.
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  432
 9. Prawal Pratap Singh Verma, Anand Singh, Laiq-ur-Rahaman and Bahl, J. R.
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  425
 10. Mulyo Agung
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  431
 11. Lesi Hertati
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  430
 12. Ayke Nuraliati
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  429
 13. Khan Anam and Beena Ballal
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  416
 14. Senthilkumar, P., Lakshmi Priya, Ranjith Santhosh Kumar, D.S., Bhuvaneshwari, Janani and Prakash
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  414
 15. Avrajyoti Ghosh and Pal, P. K.
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  406
 16. Ranjith SanthoshKumar D.S., Lakshman Kumar, B., SenthilKumar, P., Chandirasekar, R. and UthyaKumar, V.
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  402
 17. Saif M. Hassan
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  381
 18. Flora-Glad Chizoba Ekezie, Jessie Suneetha, W., Uma Maheswari, K., Prasad, T.N.V.K.V. and Anila Kumari, B.
  Pub. Date: November 30, 2015
  Paper No:
  409